Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Prijímacie skúšky

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

 

Duálne vzdelávanie :www.profsme.sk

Systém duálneho vzdelávania Význam systému duálneho vzdelávania Dňa 1. apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OVP“) s cieľom umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce. Záklon o OVP od školského roku 2015/2016 zavádza možnosť prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania, ktorý zamestnávateľom umožňuje prípravu žiaka presne a konkrétne na povolanie alebo pracovnú pozíciu podľa ich potrieb a požiadaviek. Základné princípy systému duálneho vzdelávania 1. Zmluvný vzťah Stredná odborná škola uzavrie so zamestnávateľom zmluvu o duálnom vzdelávaní, ktorej predmetom je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania. Následne po prijatí žiaka na štúdium v systéme duálneho vzdelávania uzavrie žiak so zamestnávateľom učebnú zmluvu, ktoré okrem identifikačných náležitostí a vymedzenia formy a miesta praktického vyučovania musí obsahovať presné vymedzenie organizácie štúdia s uvedením presného časového harmonogramu praktického vyučovania. Organizácia praktického vyučovania u zamestnávateľa musí byť vymedzená tak, aby zodpovedala organizácii výchovy a vzdelávania v stredných školách. 2. Výkon praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania Žiak sa pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa priamo na jeho pracovisku. Absolvovaním praktického vyučovania u zamestnávateľa žiak bezprostredne poznáva reálne prostredie výkonu povolania a rozvíja pracovné návyky nevyhnutné pre úspešné zaradenie sa na trh práce bezprostredne po ukončení štúdia bez potreby ďalšieho doškoľovania či preškoľovania. 3. Prevzatie zodpovednosti zamestnávateľom za praktické vyučovanie Zamestnávateľovi v systéme duálneho vzdelávania sa nielen umožňuje vstúpiť do procesu odborného vzdelávania, ale ukladá sa mu plná zodpovednosť za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania a na tento účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania. Aby bol zabezpečený jednotný rozsah a obsah praktického vyučovania v jednotlivých odboroch štúdia, praktické vyučovanie sa bude uskutočňovať podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov vypracovaných MŠVVaŠ SR v spolupráci s príslušnými stavovskými a profesijnými organizáciami, ktoré sú pre zamestnávateľov pôsobiacich v systéme duálneho vzdelávania záväzné. Rodič v systéme duálneho vzdelávania

Manuál – ako pripraviť svoje dieťa na duálne vzdelávanie od 1. 9. 2016 P. č. Úloha Vykoná Termín

1. Konzultácia rodičov s výchovnými poradcami a vedením základnej školy o možnostiach dieťaťa študovať v technických odboroch vzdelávania rodič september

2. Navštíviť webové sídlo príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie a oboznámiť sa s ponukou odborov vzdelávania a „certifikovaných“ pracovísk praktického vyučovania zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania rodič / žiak október

3. Výber príslušného odboru vzdelávania rodič / žiak október - november

4. Nábor do systému duálneho vzdelávania a vydanie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania zamestnávateľ, škola rodič / žiak január - marec 4.1 Osloviť príslušnú strednú odbornú školu o poskytnutie informácie, či má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi rodič január 4.2 Po odporúčaní zo strany SOŠ následné konzultácie s vybraným zamestnávateľom, oboznámenie sa s prostredím a podmienkami vo firme rodič / žiak február 4.3 Po prejavení súhlasu rodičov a žiakov a úspešnom pohovore so zamestnávateľom, vydanie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania zamestnávateľ marec 4.4 Priloženie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania príslušnej SOŠ rodič do 10. 4. 2015

5. Podanie prihlášky na strednú odbornú školu  

 6. Reakcia na výzvu zamestnávateľa na plnoletého žiaka, alebo neplnoletého žiaka a jeho zákonného zástupcu na uzatvorenie učebnej zmluvy rodič

7. Uzatvorenie učebnej zmluvy so žiakom rodič

8. Nástup žiaka do systému duálneho vzdelávania žiak.

9.  Žiak v systéme duálneho vzdelávania  vykonáva iba cvičnú alebo produktívnu prácu zodpovedajúcu povolaniu, na ktoré sa pripravuje,  ak preukázateľne úmyselne spôsobí škodu a túto škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu, SOŠ alebo zamestnávateľ môže od žiaka požadovať náhradu škody,  náhrada škody nesmie u jednotlivého žiaka presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku minimálnej mzdy,  počas praktického vyučovania má práva a povinnosti zamestnanca v oblasti BOZP. 1. Finančné zabezpečenie žiaka a. Motivačné štipendium Žiakovi, ktorý sa bude pripravovať na povolanie v študijnom alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, sa poskytne mesačne v období školského vyučovania motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške: Priemerný prospech žiaka % zo sumy životného minima Výška štipendia do 1,8 vrátane 65 58,77 EUR horší ako 1,8 do 2,4 vrátane 45 40,69 EUR horší ako 2,4 do 3,0 vrátane 25 22,61 EUR b. Podnikové štipendium Žiakovi, ktorý bude vykonávať praktické vyučovanie u zamestnávateľa bude môcť zamestnávateľ zo svojich prostriedkov poskytovať podnikové štipendium. Podnikové štipendium sa bude poskytovať mesačne v období školského vyučovania najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima, t.j. do výšky 361,68 EUR. Pri určovaní výšky podnikového štipendia sa bude prihliadať najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom vyučovaní a jeho pravidelnú účasť na praktickom vyučovaní. c. Odmena za produktívnu prácu Žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní bude vykonávať produktívnu prácu, sa bude poskytovať odmena za produktívnu prácu. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50% až 100% z hodinovej minimálnej mzdy, t.j. od 1,164 EUR do 2,328 EUR. Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka. 2. Hmotné zabezpečenie žiaka Žiakovi, ktorý vykonáva praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania zamestnávateľ: a. zabezpečuje na svoje náklady  osobné ochranné pracovné prostriedky  posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje. b. uhrádza žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na stravovanie žiaka počas praktického vyučovania vo výške ustanovenej § 152 ods. 3 a 8 Zákonníka práce, c. môže uhradiť žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na ubytovanie žiaka v školskom internáte a cestovné náhrady za dopravu z miesta trvalého bydliska do strednej odbornej školy, miesta výkonu praktického vyučovania a školského internátu a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta výkonu praktického vyučovania a späť. 3. Zákonník práce  zamestnávateľ môže so žiakom SOŠ alebo OU, najskôr v deň, keď žiak dovŕši 15 rokov veku, uzatvoriť zmluvu o budúcej pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude záväzok zamestnávateľa, že žiaka po ukončení štúdia prijme do pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že sa stane zamestnávateľovým zamestnancom.  zmluva o budúcej pracovnej zmluve sa uzatvára so súhlasom zákonného zástupcu, inak je neplatná.  uzatvorenie pracovnej zmluvy môže zamestnávateľ odmietnuť, ak  nemá pre žiaka vhodnú prácu, pretože sa menia jeho úlohy,  pre zdravotnú nespôsobilosť žiaka vykonávať prácu zodpovedajúcu kvalifikácii, ktorú žiak získal absolvovaním učebného odboru alebo študijného odboru, alebo  žiak nesplnil podmienky klasifikácie a hodnotenia a tieto podmienky boli dohodnuté v zmluve o budúcej pracovnej zmluve.  súčasťou zmluvy je záväzok žiaka, že zotrvá u zamestnávateľa v pracovnom pomere po určitú dobu, najviac tri roky, alebo zamestnávateľ môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré vynaložil na jeho prípravu na povolanie.

HARMONOGRAM PRE PRIJÍMACIE POKRAČOVANIE PRE ŠK.R.2016/2017  (www.svs.edu.sk)


     

Gestor

Úloha

Termín

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

5.12.2017

     
     

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 12.12.2017

SŠ tal.

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 1.2.2018

ZZ

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 20.2.2018

Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy.

do 23.2.2018

Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové.

do 23.2.2018

Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2018

     

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 6.3.2018

     
     

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

21.3.2018

SŠ tal.

Talentové skúšky.

25.3. - 15.4.2018

Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 31.3.2018

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

5.4.2018

ZZ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

do 10.4.2018

Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá

do 11.4.2018

Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS.

do 11.4.2018

     

OŠ, SK

Odvolacie konanie po talentových skúškach.

po talentovej skúške

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 18.4.2018

     

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do 20.4.2018

     

SŠ tal.

Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise.

do 25.4.2018

     

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 2.5.2018

     

ŠVS

Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient.

po dodaní výsledkov T9

     

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

14.5.2018

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

od 16.5.2018

ŠVS

ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

od 16.5.2018

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

17.5.2018

     
     
     

ŠVS

Spracujú výsledky odvolania.

do 5.6.2018

Zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2018

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

8.6.2018

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti.

od 12.6.2018

2. kolo prijímacích skúšok.

19.6.2018

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

od 25.6.2018

Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.

do 29.6.2018

     
     
     
     

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS

do 9.7.2018

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist